Posts Tagged ‘kanunu’

Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu değişikliği tasarısı

Cumartesi, Kasım 22nd, 2008

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda değişiklik tasarısı:

TBMM Genel Kurulunda, Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun tasarısının 1. bölümü kabul edildi.

”Temel kanun” olarak görüşülen tasarının kabul edilen birinci bölümünde yer alan 20 maddedeki düzenlemelere göre, Kamu İhale Kanunu kapsamında sağlık hizmeti veren tüm idareler, birbirlerinden teşhis ve tedaviye yönelik mal ve hizmet alabilecekler.

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında TÜBİTAK’ın yapacağı mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımlarıyla, savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili alımlar, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında olacak.

Kanun kapsamındaki idarelerin, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ana statüsündeki hizmetleriyle, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, ray üstünde çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek takımları için Makine Kimya Enstitüsünden yapacakları alımlar da Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında olacak.

Uluslararası mükellefiyetlerden doğan veya ulusal amaçlı, savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden güvenceler alınmasına olanak sağlayan anlaşmalar veya sözleşmeler yaparak, mal ve hizmet alımları yapılabilecek.

Ülkesinde ya da yabancı ülkede kamu görevlilerine rüşvet vermekten hüküm
giyenler ihalelere katılamayacak.

-İHALE İLAN SÜRELERİ-

Belli istekliler arasında ihale usulü ve açık ihale usulüyle yapılacak ön ihaleler, Resmi Gazete yerine Kamu İhale Bülteninde ilan edilecek.

İlanların elektronik araçlarla yapılması halinde, ilan süresi 7 gün kısaltılabilecek. Böylece süre, 40 günden 33 güne düşürülebilecek.

İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişim sağlanması halinde ilan, ihaleden 35 gün önce yapılacak. Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılacak ihalelerde de ön yeterliği belirlenen adaylara yapılacak 40 günlük davet süresi 5 gün kısaltılabilecek.

İdareler, yaklaşık maliyeti genel bütçeli idarelerde 300 bin YTL, diğer idarelerde 500 bin YTL değerde veya bu değerleri aşan ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapılabilecek.

Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan yapılması halinde 40 günlük ilan ve davet süresi 24 güne kadar indirilebilecek.

Ön ilan yapılmış olması, idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmeyecek. Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunlu tutulacak. Ön ilanlar, Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanacak.

Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sınırlanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilecek.
Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesiyle, yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilecek. Teklif vermeye davet edilmeyenlere,davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilecek.

-İLAN YAPILMAYACAK DURUMLAR-

İdarenin 50 bin YTL’ye kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımlarıyla, doğal afetler, salgın hastalıklar, idarenin önceden öngöremediği can kaybına yol açacak olaylar veya savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması halinde ilan yapılmayacak.

İlan yapılmayan hallerde en az 3 istekli davet edilerek yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenecek.

Özelliğinden veya belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak ilaç, aşı, serum, kan ve kan ürünleri, anti-serum, ortez, protez, tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleriyle, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları doğrudan sağlanabilecek.

-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ-

Tekliflerin değerlendirilmesinde; öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden, eksik belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenecek. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacak ve geçici teminatları gelir kaydedilecek.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde kurumca belirlenen kriterleri esas alacak. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer, sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olacak.

-EN AVANTAJLI TEKLİF BELİRLENECEK-

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyatla birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek.

İhale kararları, onaylanmadan önce idareler, ihaleyi kazanan isteklinin, varsa ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibinin, ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirecek ve buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorunda olacak. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal ettirilecek.

Onaylanan veya iptal edilen ihale kararları, en geç 3 gün içinde ihaleyi kazanan dahil olmak üzere, bütün isteklilere bildirilecek. Tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçeleri de kesinleşen ihale kararında belirtilecek. İstekliler, kesinleşen ihale kararıyla birlikte kendi tekliflerinin uygun bulunmama gerekçelerini de aynı anda öğrenecek.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren, doğal afetler ve olağanüstü durumlarda yapılacak alımlar ile milli savunma için yapılacak alımlarda 5 gün, diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamayacak.

İhaleyi alan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde, kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması istenecek. Yabancılar için bu süreye 12 gün ilave edilecek.

Yapım işlerinde gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, ihalenin, hesaplanan sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması halinde, kesin teminat, sınır değerin yüzde 6’sı oranında alınacak.

-YAPILACAK İŞLER 15 GÜN İÇİNDE BİLDİRİLECEK-

Kanun kapsamında yer alan idarelerin yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları, en geç 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna bildirilecek. Bu sonuçlardan, kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olanlar, Kurum tarafından Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak.

Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita, kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınacak.

-İDDİALARI İNCELEME YETKİSİ-

Mevcut düzenlemede, ”Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır” hükmü yürürlükten kaldırılacak.

Dava açma, icra takibi yapma ve mahkemelerce verilen kararlara karşı üst mercilere başvurmaktan vazgeçme yetkisiyle, üst dereceli mahkemelerce verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçme yetkisi Kurula ait olacak. Kurul kararları yerindelik denetimine tabi tutulamayacak.

-KURUL BAŞKANI VE ÜYELERİ DERS VEREBİLECEK-

Kurul Başkan ve üyeleri ile kurum personeli, hakemlik ve bilirkişilik yapamayacaklar, görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından devlet memuru sayılacak.

Kurul üyeleri ve kurum personelinin cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin Bankacılık Kanununun ilgili hükümleri uygulanacak.

Başkanın önerisi üzerine Kurul kararıyla üç başkan yardımcısı atanabilecek. Daire başkanlarının ataması başkanın önerisi üzerine Kurul kararıyla, diğer personelin ataması ise Başkan tarafından yapılacak.

Mükteseplerine uygun bir kadroya atamaları gerçekleşinceye kadar süresi dolması nedeniyle görevi sona eren Kurul Başkan ve üyelerine almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların, Kurum tarafından yapılmasına devam olunacak.

Mükteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapıldığı tarih itibariyle Kurum tarafından ödemede bulunulmasına son verilecek. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan, Kurul Başkan ve üyeliğine atanıp süresi dolması sebebiyle görevi sona erenlere, herhangi bir göreve veya işe başlayıncaya kadar, görevlerinin sona erdiği tarihte almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından yapılmasına devam edilecek. Kurum tarafından bu kapsamda yapılacak ödemeler 3 ayı geçemeyecek.

-ŞİKAYET BAŞVURULARI-

İtirazen şikayet başvurusunda bulunanlardan alınmakta olan başvuru bedeli, ihalelerin niteliği ve parasal büyüklükleri göz önünde tutularak yeniden belirlenecek. Buna göre, mal ve hizmet alımı ihalelerinde; yaklaşık maliyeti 500 bin YTL’ye kadar olanlarda bin YTL, 500 bin ile 1 milyon YTL arasında olanlarda 2 bin YTL, 1 milyon YTL ve üzerinde olanlarda 3 bin YTL alınacak.

Yapım işi ihalelerinde alınacak olan itirazen başvuru bedelleri ise yaklaşık maliyeti 1 milyon YTL’ye kadar olanlarda bin YTL, 1 milyon ile 10 milyon YTL’ye kadar olanlarda 2 bin YTL, 10 milyon ile 20 milyon YTL arasında olanlarda 3 bin YTL, 20 milyon YTL ve üzerinde olanlarda 4 bin YTL olacak.

Her türlü basılı evrak, form, ilan, doküman ve yayınlarla, elektronik Kamu Alımları Platformu’nun işletilmesinden elde edilecek gelirler, Kamu İhale Kurumu’nun gelirleri arasında sayılacak.

2008 yılı Kanunları

Cumartesi, Kasım 22nd, 2008

2008 yılından bugüne kadar yasalaşmış bulunan kanunları listeledik… 2008 yılından bugüne kadar listelenen 82 adet yeni kanun gösterdi ki; en ucuz ve en kolay hükümet faaliyeti; Kanun Yapmak…

 1. 5726 Tanık Koruma Kanunu Tarihi: 05/01/08 Resmi Gazete: 26747
 2. 5727 Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tarihi: 19/01/08 Resmi Gazete: 26761
 3. 5730 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tarihi: 06/02/08 Resmi Gazete: 26779
 4. 5728 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 08/02/08 Resmi Gazete: 26781
 5. 5733 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 08/02/08 Resmi Gazete: 26781
 6. 5734 Gaziantep’e İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Tarihi: 08/02/08 Resmi Gazete: 26781
 7. 5729 Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tarihi: 12/02/08 Resmi Gazete: 26785
 8. 5731 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tarihi: 12/02/08 Resmi Gazete: 26785
 9. 5732 Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya Su Forumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tarihi: 12/02/08 Resmi Gazete: 26785
 10. 5735 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 23/02/08 Resmi Gazete: 26796
 11. 5736 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tarihi: 27/02/08 Resmi Gazete: 26800
 12. 5737 Vakıflar Kanunu Tarihi: 27/02/08 Resmi Gazete: 26800
 13. 5738 Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun Tarihi: 27/02/08 Resmi Gazete: 26800
 14. 5739 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 01/03/08 Resmi Gazete: 26803
 15. 5740 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 06/03/08 Resmi Gazete: 26808
 16. 5741 Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 06/03/08 Resmi Gazete: 26808
 17. 5742 İstiklal Madalyası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 06/03/08 Resmi Gazete: 26808
 18. 5744 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 07/03/08 Resmi Gazete: 26809
 19. 5745 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 07/03/08 Resmi Gazete: 26809
 20. 5743 Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 12/03/08 Resmi Gazete: 26814
 21. 5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tarihi: 12/03/08 Resmi Gazete: 26814
 22. 5747 Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tarihi: 22/03/08 Resmi Gazete: 26824
 23. 5748 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tarihi: 22/03/08 Resmi Gazete: 26824
 24. 5749 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 22/03/08 Resmi Gazete: 26824
 25. 5750 Expo 2015 İzmir Yönlendirme Kurulunun Tüzel Kişilik Kazanması, Gelir ve Harcamaları ile Denetimi ve Tasfiyesi Hakkında Kanun Tarihi: 22/03/08 Resmi Gazete: 26824
 26. 5751 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tarihi: 02/04/08 Resmi Gazete: 26835
 27. 5752 Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tarihi: 15/04/08 Resmi Gazete: 26848
 28. 5753 Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tarihi: 24/04/08 Resmi Gazete: 26856
 29. 5754 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 08/05/08 Resmi Gazete: 26870
 30. 5755 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tarihi: 08/05/08 Resmi Gazete: 26870
 31. 5756 İstanbul Teknik Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tarihi: 08/05/08 Resmi Gazete: 26870
 32. 5757 Emniyet Teşkilatı Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 08/05/08 Resmi Gazete: 26870
 33. 5759 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 08/05/08 Resmi Gazete: 26870
 34. 5758 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 09/05/08 Resmi Gazete: 26871
 35. 5761 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 15/05/08 Resmi Gazete: 26877
 36. 5762 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 21/05/08 Resmi Gazete: 26882
 37. 5763 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tarihi: 26/05/08 Resmi Gazete: 26887
 38. 5764 Müşterek Taarruz Uçağının Üretimi, Desteklenmesi ve Sürekli İyileştirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Buna Dair Mali Yönetim Esasları Dokümanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tarihi: 31/05/08 Resmi Gazete: 26892
 39. 5765 Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 31/05/08 Resmi Gazete: 26892
 40. 5766 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (13/06/2008 Tarih ve 26905 Sayılı Resmi Gazate’de Düzeltmesi Vardır.) Tarihi: 06/06/08 Resmi Gazete: 26898
 41. 5768 Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 24/06/08 Resmi Gazete: 26916
 42. 5769 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 24/06/08 Resmi Gazete: 26916
 43. 5770 Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 24/06/08 Resmi Gazete: 26916
 44. 5771 Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 24/06/08 Resmi Gazete: 26916
 45. 5767 Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 26/06/08 Resmi Gazete: 26918
 46. 5772 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 28/06/08 Resmi Gazete: 26920
 47. 5773 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 28/06/08 Resmi Gazete: 26920
 48. 5775 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında Demiryolu Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tarihi: 04/07/08 Resmi Gazete: 26926
 49. 5776 Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tarihi: 04/07/08 Resmi Gazete: 26926
 50. 5777 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tarihi: 04/07/08 Resmi Gazete: 26926
 51. 5778 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tarihi: 04/07/08 Resmi Gazete: 26926
 52. 5774 Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Tarihi: 09/07/08 Resmi Gazete: 26931
 53. 5780 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi Arasında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tarihi: 09/07/08 Resmi Gazete: 26931
 54. 5781 Avrupa Yatırım Bankasının Türkiyede Temsilcilikler Açmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tarihi: 09/07/08 Resmi Gazete: 26931
 55. 5779 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Tarihi: 15/07/08 Resmi Gazete: 26937
 56. 5782 Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 15/07/08 Resmi Gazete: 26937
 57. 5783 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı ve Karantina Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tarihi: 15/07/08 Resmi Gazete: 26937
 58. 5785 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 23/07/08 Resmi Gazete: 26945
 59. 5787 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 23/07/08 Resmi Gazete: 26945
 60. 5784 Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 26/07/08 Resmi Gazete: 26948
 61. 5786 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tarihi: 26/07/08 Resmi Gazete: 26948
 62. 5789 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tarihi: 26/07/08 Resmi Gazete: 26948
 63. 5788 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliğine Dair Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tarihi: 29/07/08 Resmi Gazete: 26951
 64. 5790 Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve Limanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tarihi: 29/07/08 Resmi Gazete: 26951
 65. 5791 Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tarihi: 06/08/08 Resmi Gazete: 26959
 66. 5792 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tarihi: 29/07/08 Resmi Gazete: 26951
 67. 5795 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 01/08/08 Resmi Gazete: 26954
 68. 5793 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 06/08/08 Resmi Gazete: 26959
 69. 5794 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 06/08/08 Resmi Gazete: 26959
 70. 5798 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 13/08/08 Resmi Gazete: 26966
 71. 5800 Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 13/08/08 Resmi Gazete: 26966
 72. 5801 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 13/08/08 Resmi Gazete: 26966
 73. 5802 Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Aid Daire Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 14/08/08 Resmi Gazete: 26967
 74. 5796 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 19/08/08 Resmi Gazete: 26972
 75. 5797 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tarihi: 19/08/08 Resmi Gazete: 26972
 76. 5799 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 19/08/08 Resmi Gazete: 26972
 77. 5804 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tarihi: 23/10/08 Resmi Gazete: 27033
 78. 5805 Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 23/10/08 Resmi Gazete: 27033
 79. 5806 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarihi: 28/10/08 Resmi Gazete: 27038
 80. 5807 Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması?Hakkında Kanun Tarihi: 10/11/08 Resmi Gazete: 27050
 81. 5808 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tarihi: 10/11/08 Resmi Gazete: 27050
 82. 5809 Elektronik Haberleşme Kanunu Tarihi: 10/11/08 Resmi Gazete: 27050